Lafz kar kya sakte hain

Qayal mayal ghayal or bas