Kuch hum mai aage barhne ka bhi hosla na tha
Kuch usne bazouon ko kushada nahi kiya