Muhabat yeh nahin keh tum tarpo
aur usko khabar na ho !!
Muhabat to yeh hai keh tum takleef main
Ho aur wahan Qayamat guzrey !!