Kahan Hai Zinda Lashon ka Qabrastaan !!
Mujhe apni __________ tadfeen kerni hai !!