Cheekhen bhi yahan ghor se sunta nahi Koi

Kin logon mai tum shair sunane nikal aye