Qissa abbi hijaab se agey nahi barha,
Main ap, abhi janab se agey nahi barha,

Lekin mein pehle baab se agey nahi barha..
Muddat hui kitaab-e-mohabbat shuru kiye,